Co je nového?

V pátek 1. července 2016 byl u Střezetic na královéhradeckém bojišti slavnostně odhalen monumentální pomník věnovaný druhé největší jezdecké srážce 19. století. Bylo tak završeno mnohaleté úsilí Komitétu 1866, jež bylo započato v roce 2009. O zřízení pomníku, jehož autorem je akademický sochař Petr Novák, a který byl z bronzu odlit ve slévárně v Horní Kalné se zasloužili především Radek Teichman a Vlastimil Grof z Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Oba myšlenku zřízení tohoto pomníku prosazovali od samého začátku a na svých bedrech nesli tíži shánění finančních prostředků a organizace jednotlivých fází jeho výstavby. Toto monumentální dílo by nemohlo vzniknout bez dotace z Ministerstva obrany České republiky, Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové a také veřejné finanční sbírky, do které se zapojila celá řada přispěvatelů. Všem jim patří náš dík.

Slavnostnímu aktu odhalení pomníku, který organizoval Komitét 1866 a moderoval jeho člen Jiří Synek, bylo přítomno několik stovek diváků a byl podpořen přítomností mnoha členů spolků vojenské historie v dobových uniformách.

Vlastní odhalení zahájil starosta obce Střezetice Radim Slánek, který přivítal všechny přítomné. Poté vystoupili s krátkými projevy náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Otakar Ruml, primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink, ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR plukovník Eduard Stehlík, za Komitét 1866 Radek Teichman a nakonec ředitel projektu Königgrätz 1866 Radek Balcárek. Vzápětí pomník zrakům diváků odhalili zástupci Ministerstva obrany, Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové a Komitétu 1866 a mohutné soše požehnal biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál.

Kladení věnců k patě pomníku se účastnili také zástupci Univerzity Hradec Králové v čele s rektorem Kamilem Kučou, děkankou filozofické fakulty Pavlínou Springerovou a ředitel Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové plukovník Karel Filip. Nakonec jednotky rakouských polních myslivců a pruských gardových fyzilírů vypálily čestné salvy, které spolu s českou státní hymnou odhalení pomníku zakončily.

Při této slavnostní příležitosti byla také slavnostně pokřtěna kniha Requiem za rytíře - Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866 autorů Vojtěcha Kesslera a Josefa Šrámka, kterou vydal Komitét 1866 za finanční podpory Královéhradeckého kraje a města Hradec Králové. Slavnostního křtu se ujal známý herec a milovník koní Václav Vydra, který také spolu s Radkem Teichmanem předvedl ukázku sabráže.

Plukovník Eduard Stehlík pak předal plakety Péče o válečné hroby, což je ocenění, které uděluje Ministerstvo obrany České republiky za příkladnou péči o válečné hroby a pietní místa. Mezi sedmi oceněnými figurovali tři členové Komitétu 1866 – Radek Teichman a Vlastimil Grof, kteří plaketu získali za svůj významný přínos na poli péče o válečné hroby z roku 1866 a Jaroslav Dvořák za svou dlouholetou badatelskou a publikační činnost. Dále plaketu obdrželi zástupci obcí Dolní Kalná, Měník, Černíkovice a městysu Nový Hrádek.

Závěrečnou tečku za celou slavností učinil autor pomníku akademický sochař Petr Novák, který poděkoval všem, kteří se na financování a výrobě tohoto díla podíleli, včetně zástupců slévárny v Horní Kalné, kteří byli odhalení pomníku přítomni, a předal jako uznání jeho zásluh herci Václavu Vydrovi zmenšený model pomníku.

Následně se všichni přesunuli na nedaleký pozemek, kde proběhla rozsáhlá bitevní ukázka, která přibliížila jezdeckou srážku, která se 3. 7. 1866 v těchto místěch na polích v okolí Střezetic odehrála.  

Kompletní fotogalerie z odhalení pomníku ZDE a z bitevní ukázky ZDE.

 
 
Ministerstvo obrany ČR poskytlo pro rok 2016 dotaci ve výši 2 mil. Kč na výrobu a instalaci bronzového sousoší, zbývající částku 600 tis. Kč, tvoří vlastní zdroje Královéhradeckého kraje, jakožto budoucího vlastníka vznikajícího monumentu.
V současné době probíhá intenzívní práce v umělecké slévárně (HVH Horní Kalná), kde pod dohledem autora, ak. sochaře Petra Nováka z jednotlivých bronzových odlitků postupně vzniká dlouho očekávané sousoší koně a jezdce.
Také na poli u Střezetic je vidět další pokrok. V nedávné době instalovaný kamenný podstavec je již nyní opatřen nápisem a čeká na instalaci uměleckého díla. Mezitím zahradnická firma upravuje celé okolí do důstojné podoby. Prostor zkrášlí vypěstovaný trávník, keře a k odpočinku a poučení lavička a informační tabule.
Vše směřuje k tomu, aby se dokončený památník mohl dne 1. 7. 2016 v 17 hod. slavnostně odhalit za účasti četných hostí a široké divácké veřejnosti. Po slavnostním aktu bude možné na autentickém prostoru shlédnout ukázku jezdecké srážky v podání uniformovaných členů vojenských historických spolků.
 
Kalna 4  Kalna 6  Kalna 7
Kalna 1  Kalna 2  Kalna 3  Kalna 5
 (foto: Slévárna HVH Horní Kalná)
 
V lednu 2015 vytvořil trutnovský fotograf Ctibor Košťál zdokumentoval stávající sádrový model pomníku (v měřítku 1:1) a na tomto podkladu vytvořil novou vizualizaci Pomníku padlých koní do reálné krajiny u Střezetic. Ve své podstatě se jedná o finální podobu toho, jak by měl být celý pomník do krajiny zasazen a jak by v ní působil.
 
Ct.Košťál - Střezetice-sádra- WEB  Fotomontaz Kostal - UPR
 
K dokončení pomníku, t.j. odlití sochy do bronzu, může dojít až po zajištění  potřebné částky ve výši cca 2,5 milionu Kč. Pevně doufáme, že se to podaří opravdu zvládnout do roku 2016. Abychom se pokusili učinit pro získání peněz vše možné, provedena aktualizace neúspěšné žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany ČR, která poté prostřednictvím Královéhradeckého kraje podána v lednu 2015 v řádném termínu s tím, že bude projednána s odpovědnými osobami na ministerstvu. Na základě dosavadních zkušeností a rozličných jednání se zdá, že asi není možné sehnat nikoho obětavého a s dobrými kontakty na správných místech, kdo by aktivně získával potenciální bohaté sponzory, a že se nejspíš neobejdeme bez pasivní pomoci - dotace ze státního či krajského rozpočtu. Nadějné je tedy pro nás zařazení záměru realizace pomníku do programového prohlášení krajské přípravné komise oslav 150. výročí. Je tu naděje, že pokud opět neuspěje žádost o dotaci z Ministerstva obrany ČR, tak se snad najdou prostředky mezi hlavními spolupořadateli připomínkové akce 150. výročí. Doufejme, že náš záměr neztroskotá na nedostatku peněz těsně před cílem.

 

Po menší přestávce, spojené se sháněním peněz a přípravou stavebních prací, se podařilo v roce 2014 opět trochu přiblížit k cíli. V květnu 2014 byl na poli u Střezetic stavební firmou Serbousek vybetonován základ pro pomník a zřízena štěrková přístupová cesta. Při této příležitosti byly proinvestovány a vyúčtovány peníze, získané v roce 2013 z dotace Města Hradec Králové a nadace ČSOB. Zároveň na jaře požádáno Město Hradec Králové o další dotační příspěvek, který byl také schválen. Na základě toho započato jednání s firmou Granit Lipnice, která je vlastníkem lomu s božanovským pískovcem, o dodávce kamene na obložení základu. Vzhledem k nedostatku výrobních kapacit se podařilo tuto akci zadat do výroby až v polovině prosince 2014, takže před Vánoci, díky mimořádně příznivému počasí, byl kámen přivezen a položen. Tím byly v zásadě ukončeny přípravné práce a proinvestovány i veškeré aktuálně dostupné finanční prostředky. Za současné situace není již možné více vykonat. Postavený základ dává pozorovatelům představu o velikosti a výrazu budoucího pomníku. Jeho aktualizovaná fotomontáž s využitím sádrového licího modelu skutečné velikosti, uskladněného v Josefově, je zde také ke shlédnutí.

Zakl 1    Zakl 2

V čísle 2/2012 časopisu Bellum 1866, který vydává Komitét pro udržování památek z války roku 1866, byl otištěn obsáhlý článek o celkovém vývoji projektu zřízení Pomníku jezdecké srážky u Střezetic. Text, zaměřený zejména na práce vykonané v posledních několika měsících, je doplněn množstvím velmi zajímavých fotografií a přečíst si jej můžete také ZDE.

Od podzimu 2012 je v areálu josefovské pevnosti uchováván sádrový odlitek Pomníku jezdecké srážky u Střezetic v měřítku 1:1, tedy již ve finální velikosti, z níž bude přímo odlit bronzový pomník jako takový. Tím končí první významná fáze našeho projektu - sochařská předloha je hotová. Shánění prostředků na konečné vytvoření bronzového pomníku, který bude umístě n u Střezetic, však stále trvá a proto i nadále žádáme o jakoukoliv Vaši podporu. Další fotografie sádrového modelu ZDE.

sad3_2

Poté, co akademický sochař Petr Novák dokončil na jaře 2012 celkový model Pomníku jezdecké srážky u Střezetic v měřítku 1:3 (viz níže) přistoupil v polovině června k modelování sochy ve skutečné velikosti. Jeho práce byla koncem srpna dokončena amonumentalitu a vypovídací schopnost tohoto sousoší dokládají zejména fotografie umístěné pod tímto ostavcem a zejména pak ZDE. V průběhu října pak bylo konečně přistoupeno ke zhotovení sádrové formy přímo na hliněném modelu (který se musel v mezičase neustále vlhčit, aby se doslova nerozpadl na hliněný prach). Zmíněná sádrová forma pak bylo rozebrána a odvezena do slévárny, kde vznikl trojdílný sádrový odlitek finální podoby sousoší a uložen v depozitáři. Právě vznikem tohoto sádrového modelu končí další z významných etap tvorby celého pomníku - aktuální situace je taková, že současný sádrový model již čeká na odlití, které se může uskutečnit prakticky kdykoliv, tedy samozřejmě zejména s ohledem na finanční situaci. Většina samotné sochařské práce je však již dokončena a ke slovu pak přijde zejména slévárna.

1k1_-_5   1k1_-_3

Akademický sochař Petr Novák postupem čásu dále pracuje na Pomníku jezdecké srážky. V únoru 2012 byly vytvořeny pomocné kompoziční studie postavy sklánějícího se vojáka a vstávajícího koně, každé zvlášť v měřítku 1:3, pomocí kterých se podařilo přesně vymodelovat a stanovit tvarování (kompozici) postav, rozložení hmoty a v neposlední řadě i průběh vnitřní nosné kostry. Rovněž byly upřesněny tvary muskulatury, prokreslené za účelem vyjádření dynamiky pohybu postav a stanoveno realistické umístění a natočení jednotlivých částí těla obou soch (fotodokumentace této fáze - ZDE). V současné době pak probíhá definitivní vytvoření celkového modelu pomníku v měřítku 1:3, z něhož pak bude již "pouze" odvozen finální model velikosti 1:1, který bude následně předlohou pro výrobu modelového zařízení a forem k odlití do broznu ve slévárně. Výsledné sousoší by tak mělo, bez soklu, obnášet délku 6 m, šířku 1,5 m a výšku 2,5m.

Nelze ale zastírat, že další realizaci projektu brzdí nedostatek finančních prostředků. Z tohoto důvodu bychom zde chtěli všechny zainteresované čtenáře znovu vyzvat, aby o této naší iniciativě informovali, co nejširší okruh svých přátel a možných zájemců o realizaci naší společné myšlenky o sounáležitosti koně a člověka na bojišti i mimo něj.

 

PICT0028 PICT0036

 

V průběhu podzimu se podařilo prezentovat náš projekt na místě, kde se tématika koní s regionem východních Čech propojuje asi nejvíce - na pardubickém dostihovém závodišti. Poprvé se tak stalo u příležitosti víkendového mezinárodního veletrhu "Koně v akci 2011", který se konal ve dnech 2.-4. září s odtitulem "4 země - 1 vášeň - koně Visegrádu". Prezentovali jsme se zde samozřejmě i prostřednictvím modelu našeho pomníku. Podruhé se nám pak podařilo zaujmout širokou veřejnost během víkendu, který v neděli 9. října vyvrcholil 121. ročníkem slavné Velké pardubické.

 

Na sklonku července 2011 byla v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který sídlí v centru Hradce Králové na Pivovarském náměstí, malá výstavka upozorńující širokou veřejnost na náš záměr vybudování Pomníku jezdecké srážky. Jedná se o jednoduchou vitrínku, v níž je umístěn model pomníku (v měřítku 1:5) zakomponovaný přímo do simulace krajiny u Střezetic. Nad tímto panoramatickým ztvárněním je zavěšena reprodukce slavného obazu "Srážka jízdy od Střezetic" od Václava Sochora.

 

kraj-celkovy_pohled kraj-model

 

 

U příležitosti vzpomínkové akce ke 145. výročí bitvy u Hradce Králové, která se konala v sobotu 2. července 2011 na Chlumu u Hradce Králové, byl veřejnosti opět prezentován model Pomníku jezdecké srážky. Vedle pracovního týmu z Komitétu 1866 zde byl přítomen i autor sochařského stvárnění pomníku sochař Petr Novák. Zájemci, kteří se rozhodli přispět tento pomník tak mohli učinit nejen převodem z účtu, ale nově také zakoupením pohlednice s vyobrazením modelu pomníku zasazeného do krajiny v nominální hodnotě 50 či 100 Kč. Lze zhodnotit, že tento nový způsob měl u zájemců poměrně značný ohlas.

Stezetice_-_pspvek

 

 

Na počátku května 2011 byly kromě původních přípravných skic a počátečních studií v hlíně a vosku z roku 2010 zhotoveny již ve finální podobě tyto modely:

Předně je to M 1:5 ze sádry s patinací do podoby starého bronzu, který slouží k propagaci celého záměru při příležitosti vojensko-historických akcí – poprvé prezentováno v Brandýse, dále bude vystaven od akce 2.7. dlouhodobě v muzeu na Chlumu a jeho další kopie od července do září bude umístěna v Prašné bráně v Praze v tamní umělecké galerii. Součástí prezentace je vždy širokoúhlá fotografie pozadí se skutečným záběrem krajiny u Střezetic a dále zmenšená kopie obrazu jezdecké srážky od V. Sochora.

pP1010028

 

Jako další je zhotoven voskový model M1:10, který poslouží jako předloha pro případné odlití upomínkových předmětů – modelu pomníku z bronzu pro významné dárce. Současně bude jeho kopie instalována od června do září v hale Krajského úřadu v Hradci Králové. Tato kopie bude doplněna o část krajiny formou diorámata, aby každý zájemce dostal dobrou představu o velikosti a podobě skutečného pomníku.

 

 

Ve dnech 30. dubna a 1. května 2011 se konal již jedenáctý ročník vzpomínkové akce Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem. Komitét pro udržování památek z války roku 1866 byl pořadateli osloven v záležitosti projektu výstavby Pomníku jezdecké srážky, zda bychom na této akci nechtěli náš záměr představit a současně nám byl přislíben darem výtěžek vstupného. Prezentace Pomníku jezdecké srážky se ujal za Komitét Vlastimil Grof, akce se rovněž zúčastnil autor budoucího pomníku akademický sochař Petr Novák. Na vyhrazeném místě byl instalován připravený podstavec s patinovaným sádrovým sousoším v měřítku 1:5, na pozadí se širokoúhlou fotografií střezetické krajiny. Na zemi před podstavcem naaranžováno jezdecké sedlo se šavlí, pláštěm a přílbou a zavěšen známý bitevní výjev od V. Sochora. Stranou umístěn propagační banner, zezadu s informacemi o Komitétu 1866 a zepředu s informacemi o sbírce.

pP1010028

Vedle toho byl veřejnosti poprvé představen nový český řád, udělovaný organizacím a jednotlivcům za příkladnou péči o válečné hroby a pietní vztah k padlým – tzv. Pietní kříž, mezi prvními oceněnými tímto řádem byl i Komitét 1866 (více ZDE).

Aktualizováno 20. 1. 2017 15:26